הודעות לעיתונות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ה’ ה-15 ביוני 2017, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב ההגנה 25 בראשון לציון. על סדר יומה של האסיפה קבלת ההחלטה שתמציתה כדלקמן:

אישור מחדש את התקשרות החברה בהסכם שירותי הניהול הקיים עם סאקסטין ניהול בע”מ, חברה בשליטה של מר לני סאקסטין, בעל השליטה בחברה ויו”ר הדירקטוריון, לקבלת שירותי יו”ר דירקטוריון פעיל למשך תקופה של שלוש (3) שנים החל מיום 16 באפריל 2017 ועד ליום 16 באפריל 2020.

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 10 במאי 2017 (מס’ אסמכתא: 2017-01-038779), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il.

 

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ג’ ה-16 במאי 2017 (“המועד הקובע”).

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו 10 ימים לאחר המועד הקובע.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

 

 

בכבוד רב,

כרמית תעשיות ממתקים בע”מ