הודעות לעיתונות

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה

ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה. האסיפה תתכנס ביום ד’ ה-14 בפברואר 2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה שברחוב ההגנה 25 בראשון לציון. על סדר יומה של האסיפה קבלת ההחלטות שתמציתן כדלקמן:

1.1. הארכת התקשרות החברה בהסכם עם מנכ”ל החברה באשר לתנאי כהונתו והעסקתו.
ההחלטה המוצעת: לאשר את המשך התקשרות החברה עם מנכ”ל החברה – מר מתניה שוורץ בהסכם באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, בהיקף של משרה מלאה (100%) החל מיום 15 בפברואר, 2018 לתקופה בלתי קצובה, בתמורה למשכורת חודשית (ברוטו) של 66 אלף ש”ח ותנאים נילווים.

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 9 בינואר 2018 (מס’ אסמכתא: 2018-01-003183), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ http://maya.tase.co.il.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ג’ ה-16 בינואר 2018 (“המועד הקובע”).
המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו 10 ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,
כרמית תעשיות ממתקים בע”מ