הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ה', 27 ביולי, 2023, בשעה 14:00, במשרדי החברה שברחוב היתד 4, א.ת. ציפורית, נוף הגליל.

על סדר יומה של האסיפה הנושא הבא:

  1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2022, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה נכון ליום 31 בדצמבר 2022.
  2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה – ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' – רואי חשבון (Deloitte), כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
  3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים של החברה (אשר אינם דירקטורים חיצוניים); קרי: ה"ה לני סאקסטין (יו"ר), דליה מנדלמן זוננפלד (דב"ת) ומיכל קלימברג לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.
  4. אישור התקשרות החברה בתיקון להסכם שירותי הניהול של מנכ"ל החברה – מר מוטי כהן בהתאם לו דמי הניהול החודשיים יעמדו על סך של 111,500 ₪, בתוספת מע"מ כדין לחודש, בתוקף החל מיום 1 ביולי 2023.
  5. אישור מינויה של הגברת יעל צור, לכהונה כדירקטורית חיצונית בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה (ראשונה) בת שלוש (3) שנים, החל מיום 1 באוקטובר 2023.

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 19 ביוני 2023 (מס' אסמכתא: 2023-01-067236), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום א' ה-25 ביוני 2023.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית הינה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

בכבוד רב,

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ