הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ
("החברה")
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר
תתכנס ביום ה', ה- 28 ב יולי 2022 , בשעה 14:00 במשרדי החברה שברחוב היתד 4, א.ת. ציפורית, נוף
הגליל.
הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם:
1. דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2021 , ובדוח הדירקטוריון על
מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2021 .
2. אישור מינויו מחדש של משרד רואה החשבון המבקר של החברה ברייטמן, אלמגור, זוהר
ושות' – רואי חשבון (Deloitte), כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה
השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת
הביקורת.
3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים של החברה (אשר אינם דירקטורים
חיצוניים); קרי: ה״ה לני סאקסטין, דליה מנדלמן זוננפלד ומיכל קלימברג לתקופת כהונה
נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה, עד לאסיפה השנתית הבאה.
4. אישור תנאי הסכם הניהול עם מר מרדכי (מוטי) כהן, באמצעות חברת בשליטתו, בגין כהונתו
כמנכ"ל החברה.
לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומד ים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום
21 ב יוני 2022 (מס' אסמכתא: 2022-01-063240), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום ה'
ה-30 ביוני 2022 .

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית הינה עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס
האסיפה.

בכבוד רב,
כרמית תעשיות ממתקים בע"מ