הודעות לעיתונות

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

("החברה")
הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס ביום ד', 27 בנובמבר 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה – רחוב ההגנה 25, ראשון לציון, אשר על סדר יומה הנושאים הבאים:
1. דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2018.
2. מינוי מחדש של משרד ברייטמן, אלמגור, זהר ושות' כרואי החשבון המבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו בהתאם להמלצת ועדת הביקורת.
3. מינויים מחדש של דירקטורים (שאינם דח"צים) לדירקטוריון החברה.
4. מינוי מחדש של מר אילן אדמון לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה נוספת (שנייה) בת שלוש (3) שנים.
5. מינויו לראשונה של מר אלכס חפץ לכהונה כדירקטור חיצוני בדירקטוריון החברה לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים.
מובהר, כי היה ויותר מאחד מהמועמדים המוצעים בסעיפים 4 ו-5 לעיל יאושר ברוב הנדרש על-פי דין, ימונה אך ורק מועמד אחד מביניהם, בהתאם להוראות לענין זה הקבועות בסעיף 4 לדוח זימון האסיפה.
המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הינו יום ד', 30 באוקטובר 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד האסיפה. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד ארבע שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
שני בעלי מניות הנוכחים בעצמם, או באמצעות שלוח והמחזיקים או המייצגים לפחות חצי (50%) מזכויות ההצבעה בחברה יהוו מניין חוקי.
לפרטים נוספים, ראו דוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום 22 באוקטובר 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-104347 ) והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ http://maya.tase.co.il.

  בכבוד רב,
  כרמית תעשיות ממתקים בע"מ