תקנון פעילות "יום האישה" בפייסבוק

1. הגדרות: בתקנון זה יוקנו למונחים המובאים להלן הפרשנות המובאת לצידם, אלא אם נכתב מפורשות אחרת:

"החברה"- כרמית תעשיות בע"מ.

"אתר החברה" או "זירת התחרות"- עמוד הפייסבוק של החברה, בכתובת: כרמית- www.facebook.com/carmit.il
"התחרות"- תחרות "יום האישה" כפי שתנוהל בזירת התחרות, בכפוף להוראות תקנון זה להלן.

2. מטרת התקנון: מטרתו של תקנון זה הינו להסדיר ולקבוע את הכללים על פיהם תתנהל התחרות, אשר נערכת במסגרת מאמצי שיווק וקד"מ של החברה, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

3. תקופת התחרות: התחרות תחל ביום 7.3.2019 ותסתיים ביום 9.3.2019.

החברה תהא רשאית להאריך ו/או לקצר/ואו לבטל את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהודעה בדבר כך תפורסם בזירת התחרות.

4. המשתתפים: בתחרות יכול להשתתף כל משתתף.

השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

השתתפות בתחרות אסורה על עובדי החברה ו/או בני משפחותיהם.

האחריות הבלעדית למילוי תנאי התחרות והמשימות תחול על המשתתפים והחברה לא תישא באחריות או בכל חבות בכל מקרה של אי ביצוע מלא של תנאי ההשתתפות.

5. אופן הפעילות: במהלך תקופת הפעילות, המשתתפים יתייגו נשים ששמן כרמית ויכתבו מדוע הן נשים מיוחדות ומגיע להן לזכות.

הזוכה במשימה יהא זה שיתייג בחורה בשם כרמית ויכתוב הסבר מדוע מגיע לה לזכות. הבחירה תיעשה ע"י חבר השופטים של החברה ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל זכייה אשר נעשתה   לדעתה תוך הפרה של הוראת סעיף 8 להלן או, במקרה שבו הזוכה אינו משיב להודעת החברה כאמור בסעיף 7 להלן.

6. הפרסים והזכייה: סוגי הפרסים בכל משימה והתנאים לזכייה בהם יפורסמו בזירת התחרות.

כל עוד לא הוכרזו הזוכים בפרס למשימה מסוימת, לחברה שמורה הזכות לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחליף ו/או לשנות ו/או לבטל את פרסי אותה משימה ו/או את מועדי מימושם, ולהציע במקומם פרסים חלופיים עפ"י שיקול   דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע יותר מזוכה אחד במשימה או בתחרות כולה ומאידך לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר, לשלוח התראה או הודעה מראש.

7. הודעת זכייה ותנאים נוספים לעניין הזכייה: הודעה בדבר זכייה בפרס תישלח לזוכה, תוך 7 ימי עסקים ממועד סיום כל משימה או בתום התחרות, באמצעות מסר במערכת הדואר הפנימית של הפייסבוק על פי הפרטים שנמסרו   על ידו במסגרת אתר החברה. החברה זכאית, לפי שקול דעתה הבלעדי, להאריך את התקופה האמורה. במידה והזוכה לא ישיב להודעת החברה תוך 7 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה לזוכה, החברה תהיה פטורה מהחובה   למסור את הפרס לזוכה ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר עם הפרס. כמו כן, החברה תהא רשאית לקבוע זוכה אחר.

הזכייה הינה אישית למשתתף מטעמו לפי פרטים שימסור המשתתף טרם קביעת הזוכה בתחרות, למעט חריגים שיאושרו על ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

בשום מקרה לא יהיה רשאי משתתף לדרוש מהחברה להמיר פרס לו הוא זכאי בפרס אחר, או לקבלו את שוויו בכסף.

חבות במס ככל שתהיה בגין הזכייה תחול באופן בלעדי על הזוכים.

אין החברה אחראית לכל אובדן ו/או נזק שעשוי להיגרם לזוכה בעת מימוש הפרס, והזוכה מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה.

8. השתתפות הוגנת: המשתתפים מחויבים להשתתף בתחרות באופן הוגן ובתום לב, ולהימנע מכל מעשה או מחדל אשר יכול להטות את הזכייה בשיטות בלתי הוגנות, ומכל פעילות אשר יש בה להטיל דופי ו/או לפגוע ו/או לבזות   את החברה ו/או מי מטעמה ו/או מהמשתתפים האחרים.

החברה רשאית להפסיק, לעצור או לשנות את הפעילות במידה ויתגלו מצד המשתתפים מעשים שנעשו בניגוד לתקנון ו/או בחוסר תום לב, ובכלל כך: פריצה לאתר, פריצה לתוכנת התחרות, שינוי או התערבות בדרך פעולתם אשר   גרמה לשינוי טבלת הדירוג, השפעה לא הוגנת על הישגיהם של המשתתף או של משתתפים אחרים, שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או ניסיון להשפעה על התוצאות באמצעות רובוטים או תוכנות אוטומטיות ו/או כל   פעולה שלא כדין.

מובהר בזאת, כי במשימות בהן נתוני הלייקים משמשים לקביעת הזוכה לא תחול על החברה חובת חקירה ו/או בדיקה לכל טענות לעניין אוטנטיות ההצבעות, נתוני הלייקים כפי שיופיעו בזירת התחרות יהוו ראיה מכרעת בכל   הקשור בהשתתפות המשתתפים בתחרות ו/או במספר ההצבעות אותן צברו כל המשתתפים, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

9. פסילה והשבת פרסים: במקום בו הונח לשביעות רצונה של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי משתתף עבר על הוראות סעיף 8 לתקנון, תהא החברה רשאית לבטל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה את   השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה כל פרס של משתתף כאמור ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בגין כך.

משתתף אשר נפסל לא יקבל על כך הודעה ממנהלי התחרות, אין ולא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה או מי מטעמה בגין כך והוא לא יהיה זכאי לכל שיפוי ו/או פיצוי בגין כך.

לחברה הזכות לבקש מכל משתתף ראיות לשביעות רצונה כי השתתף בתחרות בהגינות תוך כיבוד הוראות 8 לעיל (לרבות: בקשות לצילומים המתעדים את פעילותו ו/או כיו"ב).

10. כללי: החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון זה.

מטעמי נוחות בלבד התקנון נכתב בלשון זכר והאמור בו מתייחס לזכר ונקבה כאחד. האמור בלשון יחד אף בלשון רבים במשמע.

בכל מקרה של סתירה, ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים
כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באמצעי התקשורת השונים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

הדין החל הנו דין מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב.